Národní plán obnovy – přechod na čistší zdroje energie

 

Vyhlášení výzvy:                  8. března 2022

Zahájení příjmu žádostí:     22. března 2022

Ukončení příjmu žádostí:   30. června 2022

Forma výzvy:                         průběžná výzva a jednokolová (žádost o podporu)

Alokace:                                 4 mld. Kč

Příjemci podpory:                podnikatelské subjekty vyjma podniků vlastněných 100% veřejným subjektem

Velikost projektu:                od 1 kW do 1 MW.

 

! Míra podpory 35 % u FVE a 50 % u akumulace !

! Není stanovena podmínka vlastní spotřeby !

! Není nutné tedy zpracovávat Energetický posudek !

! Není nutné realizovat výběrové řízení – aplikace jednotkových nákladů !

! Dotace bude vyměřena ze stanovených měrných způsobilých výdajů !

! V případě akumulace elektřiny nesmí kapacita baterie překročit 1 kWh / 1 kWp instalovaného výkonu FVE !

 

Náležitosti žádosti o podporu:

Posouzení shody parametrů FVE.

Smlouvu o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě.

Dokumenty k prokázání vlastnických nebo jiných práv k nemovitostem.

Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní (pouze u FO podnikajících).

Solarní sady

Výše dotace 35 % u FVE a 50 % u akumulace

Solarní sady

Průběžná a jednokolová výzva