Zelená úsporám

 

 • Maximální výše dotace bez kombinačních bonusů je 160 tis. Kč
 • Systém musí být propojen s distribuční soustavou.
 • Podpora se poskytuje pouze na nové systémy, nelze ji poskytnout na rozšíření nebo úpravy stávajícího systému, včetně případů dodatečného pořízení elektrických akumulátorů
 • Systém musí být umístěn na rodinném domě, jiné stavbě plnící doplňkovou funkci ke stavbě rodinného domu, či jiné speciální konstrukci uzpůsobené tak, aby neomezoval růst vegetace a její údržbu.
 • V případě novostaveb a opatření, s jejichž realizací bylo započato dříve než 3 roky po jejich řádném dokončení, mohou být podporována výhradně opatření, která nebyla započítána v průkazu energetické náročnosti budovy pro stavební řízení
 • Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které jsou schopné zajistit řízení výkonu nabíjení dle aktuálního stavu sítě, aktuální spotřeby elektřiny a rezervovaného příkonu v daném rodinném domě a koordinaci výkonu dobíjení s dalšími dobíjecími místy ve stejném domě tak, aby nedocházelo k překročení celkového sjednaného příkonu.
  • Dotace na dobíjecí stanice je platná v kombinaci s FVE.
 • Podporované dobíjecí stanice nesmí být komerčně provozovány.

Novinky v dotacích u rodinných domů

 • Přesnější zacílení podle typu vlastníka nemovitosti
 • Zjednodušení administrace (méně požadovaných dokumentů)

Standard

 • Týká se všech majitelů rodinných domů, fyzických i právnických osob
 • Investiční dotace až 50 % nákladů, která je vyplacena po realizaci opatření
 • Bonusy pro znevýhodněné regiony, enviromentální, kombinační

Light

 • Pro seniory, invalidní občany 3. stupně, domácnosti pobírající příspěvek na bydlení
 • Podpora až 100 % vynaložených nákladů, vyplacena zálohově předem
 • Až 90 tisíc korun na solární termický nebo FV ohřev vody
 • Až 60 tisíc korun na solární termický nebo FV ohřev vody využívající stávající bojler
 • Dotace se řeší ve spolupráci s MAS, více na www.nsmascr.cz

Oprav dům po babičce

 • Dotace na FVE pouze v kombinaci se zateplením domu
 • Pro ekonomicky aktivní občany, mladé rodiny s dětmi a domácnosti s jednou nemovitostí k bydlení
 • Investiční dotace až 50 % nákladů, vyplacena zálohově předem
 • Bonusy pro znevýhodněné regiony, enviromentální, kombinační
 • Podmínka vlastnictví jedné nemovitosti k trvalému bydlení na domácnost a trvalého bydliště   všech členů domácnosti v renovovaném domě po dobu 10 let od realizace

 

Novinky v dotacích u bytových domů

 Žadatelé FO a PO

 • Zjednodušení administrace (méně požadovaných dokumentů)
 • Bonusy pro znevýhodněné regiony, enviromentální, kombinační

SVJ a bytová družstva

 • žádat může bytové družstvo nebo společenství vlastníků jednotek
 • finanční prostředky lze čerpat zálohově předem
 • dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy

Veřejná správa, obce, příspěvkové organizace

 • oprávnění žadatelé: obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, městské části hl. města Prahy, školy a školská zařízení, nadace, nadační fondy, církve a náboženské společnosti, aj.

Více informací na www.novazelenausporam.cz

Instalované části systému FVE Výše podpory (Kč)
Základní podpora 35 000
Za 1 kWp instalovaného výkonu  8 000
Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 8 000
15 000 / dům
Solarní sady

Dotace až 180 000 Kč

Solarní sady

Do 2 měsíců od připojení k DS

Jsme Vám k dispozici

Potřebujete poradit?